دبیرستان دخترانه(دوره دوم)جامی نوین
   
گروه مشاورین پایه و پیش دانشگاهی دبیرستان جامی