دبیرستان دخترانه(دوره دوم)جامی نوین
   
گروه تاریخ و جغرافیا