دبیرستان دخترانه(دوره دوم)جامی نوین
   
 
     
 
   
معرفی
 
سرکار خانم رعــنا اســدی:

دارای مدرک کارشناسی ادبیات وزبان فارسی از دانشگاه تهران و ارشد زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه شهید بهشتی)؛

تدریس در مدارس برتر از جمله:

 پیام علم، اندیشه و خرد و جامی نوین؛

انتشار یک مجموعه شعر به نام اشک های بی معاوضه.