دبیرستان دخترانه(دوره دوم)جامی نوین
   
کادر اداری- اجرایی دبیرستان جامی نوین در سال تحصیلی97-1396